Politik - tema-arr - udgivelser

Politik, tema-arrangementer og udgivelser

Her kan du læse om RIFTs politik, afholdte tema-arangementer og udgivelser.

RIFT's holdninger til og analyse af udspillet "Børnene Først"


Trods udspillets gode takter med øgede rettigheder for børnene, fokus på at anbringelserne skal være bedre og sikring af  bedre rammer for overgang til voksenlivet, er vi i RIFT yderst bekymrede over: 


Det manglende fokus på implementeringen. Intentioner og overskrifter er nærmest enslydende med Barnets Reform (2011)/ den nuværende

lovgivning, som rapport på rapport har påvist ikke bliver overholdt  - til skade for både børn, unge og familier. Vi finder ingen garantier for, at dette vil blive bedre, men tværtimod nedsætter udspillet  retssikkerheden i tvangsanbringelser og tvangsadoptioner og afskriver forældrene som en del af løsningen.


Vi har sendt et brev rundt med medfølgende overordnet overblik over RIFTs holdninger  samt grundig baggrundsanalyse, hvor vi gennemgår udspillet punkt for punkt med hhv. vurderinger og med henvisninger til konkrete eksempler.

10. juli 2020, RIFT-medlemmer har udgivet Doku-roman


Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn.

Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

RIFT håber, at bogen vil blive læst bredt og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkkerhed på børne- ungeområdet:

At den i “Børnenes Statsministers” nytårstale bebudede “Barnets Lov” har fokus også på retssikkerhed og sikring af faglighed.

Se Pressemeddelelse.

Samarbejdet om det anbragte barn


Cases med fokus på kommunernes ansvar for at skabe rammer for samarbejdet mellem forældre/ familie og anbringelsessted.

 

Tema-arrangement i Valby Kulturhus blev afholdt onsdag den 20.11. 2019, hvor

130 deltog i arrangementet om "Samarbejdet om det anbragte barn".


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, Mette Larsen, Antropolog, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge; Thomas Vorre-Grøntved, Formand, Plejefamiliernes Landsforening (PLF); Michael Graatang, Direktør, Landsforeningen af Opholdssteder (LOS), Repræsentant fra De Anbragtes Vilkår og Susanne Munck, Formand, RIFT.Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program -  om det vigtige samarbejde om det anbragte barn

Loven - Samarbejdet om det anbragte barn

Samarbejdet om det anbragte barn - hvad siger loven? ved Cand.jur. Bente Adolphsen

En stemme i klemme ved FOLIKO


Det gode match ved Mette Larsen, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge


Forældre til anbragte ved Anne-Dorthe Hestbæk, VIVE


Samarbejdet om det anbragte barn ved Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder

At blive undersøgt 
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Paneldebat. Karina Adsbøl taler

Den børnefaglige undersøgelse (§50)/forældrekompetenceundersøgelserne


Hvordan sikres kvalitet og retssikkerhed i undersøgelser på børne-ungeområdet?


Tema-arrangement i Valby Kulturhus afholdt onsdag den 28.11. 2018 om den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelse

Foreningen RIFT giver caseeksempler på undersøgelsesforløb, hvor manglende kvalitet og retssikkerhed har haft store konsekvenser for sagernes videre forløb.

Tænketanken Justitia har i aktuel rapport om tvangsanbringelser givet anbefalinger om bl.a. bedring af retssikkerhed, når der udføres forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man en "Barnnsakkyndig Kommisjon", som skal sikre kvaliteten af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blev præsenteret suppleret af oplæg med fokus på den indholdsmæssige side af undersøgelserne.


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, psykolog og tidligere børneombudsmand/Norge: Reidar Hjermann, Cand.jur Sofie Kryger/Justitia, Paneldeltagere: Medlemmer af Social, Indenrigs- og Børneudvalget: Trine Torp, socialordfører/SF, Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører/DF m.fl.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand.jur., Bente Adolphens specialistuddannelse

Cand.jur., Bente Adolphens præsentations-slides


Psykolog, Reidar Hjermanns præsentations-slides


Justitia, Sofie Krygers præsentations-slides


Formand for RIFT, Susanne Muncks præsentations-slides

 

Børne- ungesager i etniske minoritetsfamilier

Tema-arrangement om udfordringer, ligebehandling og retssikkerhed blev afholdt i Valby Kulturhus, mandag den 13.11. 2017.

 

Formålet med fyraftensmødet var at sætte fokus på udfordringerne og på nødvendigheden af ligebehandling i sagsbehandling og familiearbejde omhandlende børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Marianne Skytte, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, præsentations-slides


Memox præsentations-slides


Tine Birkelund Thomsen, Institut for Menneskerettigheder, præsentations-slides

Sat ud på et sidespor
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Børnesager - hvor er retsstaten?

10.1. 2016 afholdt RIFT i samarbejde med Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed konference om den manglende retssikkerhed i anbringelsessager. Konferencen tog bl.a. udgangspunkt Statsrevisorernes kritik i sommeren 2016.


200 deltog i konferencen, hvor alle oplægsholdere og paneldetagere var enige i, at der er brug for nødvendige forandringer på området og hvor der i den afsluttende debat kom flere bud på, hvor der skal sættes ind.


Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en konstruktiv, engageret belysning og debat.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand. Jur., Bente Adolphen Børnesager med udgangspunkt i Rigsrevisionens rapport


Thorbjørn Thomsen Erfaringer fra praktis


Erik Kaastrup-Hansen Anbringelsessager set fra kommunernes perspektiv


Elisabeth Eneroth Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimit och tillit vid beslut om ungas vård


Statsrevisorernes kritik


Rigsrevisionens beretning


Efterfølgende proces

Tema-arrangement om samvær 

30.9. 2015 afholdt RIFT dette arrangement i Høje Taastrup.


Program - Oplæg - Powerpoints


Velkommen


Case-eksempler på problematikken


Cand. Jur., Bente Adolphen Oplæg


Cand. Psyk., Iver Hecht Oplæg


Skæve nuancer's artikel om samværsarrangemenet


Skæve nuancer #13


© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE