Politik - tema-arr - udgivelser

Politik, tema-arrangementer og udgivelser

Her kan du læse om RIFTs politik, afholdte tema-arangementer og udgivelser.

Lovforslaget Barnets Lov er Kejserens nye klæder, version 2

RIFT har modtaget lovforslaget til Barnets Lov til høring.

Høringsfristen var 24. juni 2022 og lovforslaget skal fremlægges oktober eller november 2022. Loven træde i kraft 1. april i 2023.


RIFThar netop indsendt høringssvar til udkastet Barnets Lov.


Partshøring del 1 og Partshøring del 2

Barnets Lov er Kejserens nye klæder, version 2


Som det fremgår af høringssvaret og nedenstående kommentarer er der - trods fagfolks og organisationers indvendinger og påpegningerom vigtigt fokus på retssikkerhed, kvalitet og implementeringdesværre ikke grund til at tro, at loven vil ændre på de grundlæggende problemer på børne-ungeområdet.

Som vi i RIFT på vores konference i november 2021: "Børnene først - eksempel på Pseudopolitik?" satte fokus på, så ligner loven Kejserens nye klæder.

Loven søger at løse "vilde problemer" med lovændringer i stedet for med reformer at sikre kvalitet og implementering samt rette op på den retssikkerhed, som der gang på gang er påvist alvorlige problemer med.

Et illustrativt eksempel fra RIFT' s erfaringsområde er, at lovudkastets kapitel (7) om hjælp til forældre, udelukkende er ændret fra forrige lov ved at "tydeliggøre" forpligtelser om tildeling af støtteperson, forældrehandleplan mm. ved at give emnerne hver sin paragraf!


Dette trods den i årevis påviste manglende overholdelse af disse bestemmelser samt aftalepartiernes pointering af, at loven skulle have mere fokus på også hjælp til forældre.

Vi tror og håber ikke, at aftalepartierne kan godkende en lov, som på mange områder ikke lever op til løfter og intentioner og som ikke rydder op ift. manglende kvalitet og retssikkerhed.

Vi håber, at Aftalepartierne vil have øje for de store retssikkerhedsmæssige problemer, der vil fortsætte, hvis ikke der rettes op på dette område.F.eks. med en forvaltningsdomstol.

Vi håber, at Aftalepartierne vil være opmærksomme på grundlæggende behov for kvalitetsforbedringer med bl.a. bedre uddannelse til socialrådgiverne, der skal udføre dette vigtige arbejde. Samt sørge for sikring af kvalitet af f.eks. Forældrekompetenceundersøgelser mm.

Med lovens øgede fokus på tvangsadoptioner risikerer konsekvenser af manglende retssikkerhed at blive endnu mere alvorlige.


RIFT er del af flere faglige netværk, og herfra kender vi til mange af de øvrige indsendte høringssvar.

Ovenfornævnte bekymringer går igen i mange af de høringssvar, vi har læst.

Andre organisationer tager sig kvalificeret af at have fokus på hhv. børnerettighederne, adoptionsbestemmelserne mm - så vi har i RIFT koncentreret os om det forældre/ familie-perspektiv, som vores erfaringer dækker.

Vores supplerende høringssvar del 2, som vi har fra vores faglige netværk, sætter bl.a. fokus på, hvordan loven desværre ikke forventes at være tilstrækkelig anvendelig for socialrådgiverne- og ligger dermed i tråd med vores helt overordnede bekymring for fortsat manglende implementering af lov og rettigheder.

Vi gentager: Det er en ommer.

Forældrehandleplaner
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Signe Færch taler til et glad panel

Sigge Winther Nielsen

RIFT afholdt 2. november 2021 temadagen "Børnene Først - eksempel på pseudo-politik?" med fokus på forældrehandleplaner/ indsatser for forældre til anbragte børn og unge.


Oplægsholdere 

Forfatter, vicedirektør i DJØF, Sigge Winther Nielsen, Gitte Haslebo, cand.psych, organisationskonsulent fra Aktionsgruppen for Børns Velfærd, Cand. jur. Bente Adolphsen, Gro Munk Nielsen, Jette Christiansen og Nelle Seiersen fra Ankestyrelsen, Gøye Thorn Svendsen og Mette Agerskov Smith fra Socialstyrelsen, Susanne Munck for RIFT - afsluttende paneldebat mellem Karina Adsbøl, DF; Trine Torp, SF; Tine Vesterby Sørensen, Centerchef, medlem af Børne- og Kulturchefforeningen; Signe Færch, fungerende næstformand Dansk Socialrådgiverforening samt oplægsholderne Bente Adolphsen, Gitte Haslebo og Susanne Munck om: Hvad der skal til, for at intentionen i aftalen ”Børnenes Først” om øget indsats også for forældrene kan sikres?Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program - Børnene først - eksempel på pseudo-politik


Tendensen til nedprioritering af sikring af implementering af
nye love og reformer: Sigge Winther Nielsen, Forfatter, vicedirektør i DJØF


Tilblivelsesproces og status for aftalen ”Børnene Først”: Gitte Haslebo, cand.psych, organisationskonsulent


Vurdering af ”Børnene Først”: Bente Adolphsen


Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt: Gøye Thorn Svendsen
og Mette Agerskov Smith fra Socialstyrelsen


Erfaringer med forældrehandleplaner: Susanne Munck fra RIFTAFTALEN "Børnene Først" maj 2021

Pressemeddelelse den 11. maj, 2021 Kejserens Nye klæder 

"Børnene Først" - se nedenfor.

Vi har ikke udarbejdet en egentlig analyse af den senere politiske aftale, men har sat fokus på FORÆLDREHANDLEPLANER, som er en del af aftalens (begrænsede) angivelse af forbedringer også for forældrene.

På temadagen den 2. november 2021 "Børnene Først: Eksempel på pseudopolitik?" og i case-samlingen: "Forældrehandleplaner: Cases om støtte til forældre til anbragte børn og unge" med supplement, som kan downloades her fra siden, sætter vi - med forældrehandleplaner som eksempel - fokus på problemerne med implementering af intentioner og lovgivning. 


Udspillet "Børnene Først" januar 2021

Trods udspillets gode takter med øgede rettigheder for børnene, fokus på at anbringelserne skal være bedre og sikring af  bedre rammer for overgang til voksenlivet, er vi i RIFT yderst bekymrede over både 
Det manglende fokus på implementeringen. Intentioner og overskrifter er nærmest enslydende med Barnets Reform (2011)/ den nuværende

lovgivning, som rapport på rapport har påvist ikke bliver overholdt  - til skade for både børn, unge og familier. Vi finder ingen garantier for, at dette vil blive bedre. 


Vi sendte i februar 2021  et brev rundt med medfølgende overordnet overblik over RIFTs holdninger  samt udarbejdede en grundig baggrundsanalyse, hvor vi gennemgår udspillet punkt for punkt med hhv. vurderinger og med henvisninger til konkrete eksempler.

10. juli 2020, RIFT-medlemmer har udgivet Doku-roman


Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn.

Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

RIFT håber, at bogen vil blive læst bredt og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkkerhed på børne- ungeområdet:

At den i “Børnenes Statsministers” nytårstale bebudede “Barnets Lov” har fokus også på retssikkerhed og sikring af faglighed.

Se Pressemeddelelse.

Samarbejdet om det anbragte barn


Cases med fokus på kommunernes ansvar for at skabe rammer for samarbejdet mellem forældre/ familie og anbringelsessted.

 

Tema-arrangement i Valby Kulturhus blev afholdt onsdag den 20.11. 2019, hvor

130 deltog i arrangementet om "Samarbejdet om det anbragte barn".


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, Mette Larsen, Antropolog, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge; Thomas Vorre-Grøntved, Formand, Plejefamiliernes Landsforening (PLF); Michael Graatang, Direktør, Landsforeningen af Opholdssteder (LOS), Repræsentant fra De Anbragtes Vilkår og Susanne Munck, Formand, RIFT.Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program -  om det vigtige samarbejde om det anbragte barn

Loven - Samarbejdet om det anbragte barn

Samarbejdet om det anbragte barn - hvad siger loven? ved Cand.jur. Bente Adolphsen

En stemme i klemme ved FOLIKO


Det gode match ved Mette Larsen, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge


Forældre til anbragte ved Anne-Dorthe Hestbæk, VIVE


Samarbejdet om det anbragte barn ved Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder

Børne- ungesager i etniske minoritetsfamilier

Tema-arrangement om udfordringer, ligebehandling og retssikkerhed blev afholdt i Valby Kulturhus, mandag den 13.11. 2017.

 

Formålet med fyraftensmødet var at sætte fokus på udfordringerne og på nødvendigheden af ligebehandling i sagsbehandling og familiearbejde omhandlende børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Marianne Skytte, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, præsentations-slides


Memox præsentations-slides


Tine Birkelund Thomsen, Institut for Menneskerettigheder, præsentations-slides

At blive undersøgt 
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Paneldebat. Karina Adsbøl taler

Den børnefaglige undersøgelse (§50)/forældrekompetenceundersøgelserne


Hvordan sikres kvalitet og retssikkerhed i undersøgelser på børne-ungeområdet?


Tema-arrangement i Valby Kulturhus afholdt onsdag den 28.11. 2018 om den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelse

Foreningen RIFT giver caseeksempler på undersøgelsesforløb, hvor manglende kvalitet og retssikkerhed har haft store konsekvenser for sagernes videre forløb.

Tænketanken Justitia har i aktuel rapport om tvangsanbringelser givet anbefalinger om bl.a. bedring af retssikkerhed, når der udføres forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man en "Barnnsakkyndig Kommisjon", som skal sikre kvaliteten af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blev præsenteret suppleret af oplæg med fokus på den indholdsmæssige side af undersøgelserne.


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, psykolog og tidligere børneombudsmand/Norge: Reidar Hjermann, Cand.jur Sofie Kryger/Justitia, Paneldeltagere: Medlemmer af Social, Indenrigs- og Børneudvalget: Trine Torp, socialordfører/SF, Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører/DF m.fl.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand.jur., Bente Adolphens specialistuddannelse

Cand.jur., Bente Adolphens præsentations-slides


Psykolog, Reidar Hjermanns præsentations-slides


Justitia, Sofie Krygers præsentations-slides


Formand for RIFT, Susanne Muncks præsentations-slides

 

Sat ud på et sidespor
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Børnesager - hvor er retsstaten?

10.1. 2016 afholdt RIFT i samarbejde med Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed konference om den manglende retssikkerhed i anbringelsessager. Konferencen tog bl.a. udgangspunkt Statsrevisorernes kritik i sommeren 2016.


200 deltog i konferencen, hvor alle oplægsholdere og paneldetagere var enige i, at der er brug for nødvendige forandringer på området og hvor der i den afsluttende debat kom flere bud på, hvor der skal sættes ind.


Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en konstruktiv, engageret belysning og debat.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand. Jur., Bente Adolphen Børnesager med udgangspunkt i Rigsrevisionens rapport


Thorbjørn Thomsen Erfaringer fra praktis


Erik Kaastrup-Hansen Anbringelsessager set fra kommunernes perspektiv


Elisabeth Eneroth Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimit och tillit vid beslut om ungas vård


Statsrevisorernes kritik


Rigsrevisionens beretning


Efterfølgende proces

Tema-arrangement om samvær 

30.9. 2015 afholdt RIFT dette arrangement i Høje Taastrup.


Program - Oplæg - Powerpoints


Velkommen


Case-eksempler på problematikken


Cand. Jur., Bente Adolphen Oplæg


Cand. Psyk., Iver Hecht Oplæg


Skæve nuancer's artikel om samværsarrangemenet


Skæve nuancer #13


© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE