Politik - tema-arr - udgivelser

Politik, tema-arrangementer og udgivelser

Her kan du læse om RIFTs politik, afholdte tema-arangementer og udgivelser.

Lovforslaget Barnets Lov marts 2023

Nu er lovforslaget om Barnets lov fremsat og skal behandles i løbet af foråret. Desværre uden de ændringer, som vi og mange andre organisationer, der har indgivet høringssvar, havde håbet på. RIFT har sendt brev til ordførere selvstændigt  20.01.2023 brev til  ... og sammen med andre organisationer Brev fra netværket til Socialudvalget ... og har været til høring i samt haft foretræde for Folketingets Social- og ældreudvalg, hvor vi - på baggrund af vores viden om forældres erfaringer - især har påpeget, at lovforslaget IKKE lever op til løftet i den politiske aftale i "Børnene Først" om bedre støtte til forældrene. Kapitlet om forældre er i lovforslaget kopi at paragrafferne fra gældende lov - som IKKE er tilstrækkelig og ikke overholdes.


Vores hoved indvending mod loven er fortsat manglende fokus på implementering, retssikkerhed og løft af kvalitet.

1. Eksempler på at lovforslaget 29. marts 2023 Barnets Lov forringer retssikkerheden

2. Lovforslaget Barnets Lov løber fra vigtig del af aftalen Børnene Først

3. Implementering af en ny Barnets Lov forudsætter både retssikkerhedsreform og kvalitetsreform RIFT har juni 2022 indsendt høringssvar til udkastet Barnets Lov.


Partshøring del 1 og Partshøring del 2 0

Barnets Lov er Kejserens nye klæder, version 2


Børnesager - hvor er retsstaten? - med fokus på det retslige system i børnesager

Anne Munch Heydon,
journalist radio 24/7

Panel og sal

RIFT afholdt 30. marts 2023 i Fællessalen Christiansborg med Torsten Gejl, Alternativet som vært konferencen: Børnesager - hvor er retsstaten? - med fokus på det retslige system i børnesager.

Oplægsholdere:
Cand. Jur. Bente Adolphsen, journalist ved radio 24/syv Anna Munch Heydorn, autoriseret psykolog Knud
Hjulmand, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen, lektorer cand. soc. i socialt arbejde Lotte Andersen og Katrin Leicht Schnohr.

Paneldeltagere:

Vicedirektør i Ankestyrelsen Merete Pantmann, dommer (orlov) Gerd Sinding, advokat Thorbjørn Thomsen, formand for Socialrådgiverforeningen Signe Færch og Katrine Daugaard, medlem af folketinget for Liberal Alliance.


Program - Oplæg - Powerpoints

Invitation og program - Konference om manglende retssikkerhed i børnesager med fokus på det retslige system


Findes retssikkerhed i praksis i børnesager?
Cand. Jur. Bente Adolphsen


Ankestyrelsen svigter borgernes retssikkerhed.

Anna Munch Heydorn, undersøgende journalist ved 24/syv


Udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser. Herunder sikring
af kvalitet og klagemuligheder.

Knud Hjulmand, autoriseret psykolog


Brugen af tvangsbortadoptioner i Danmark kolliderer med de krav,
Menneskeretsdomstolen stiller.

Anette Faye Jacobsen, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder


Ord sætter spor: Hvad betyder det for samarbejdet, hvis barnet, den unge og
familien ikke kan genkende sig selv i de skriftlige dokumenter.

Lotte Andersen, Lektor cand.soc. i socialt arbejde og Katrin Leicht Schnohr,
Lektor cand.soc. i socialt arbejde.
(forfattere til kapitel i: Tekster og kommunikation i Socialt Arbejde)


Foreningen RIFT om Barnets Lov og mangel på retssikkerhed

Formand for RIFT, Susanne Munck8. september 2022 deltog RIFT med oplæg på National Konference om Barnets Retssikkerhed

Se program

Alternativets høring på Christiansborg 16.9. 2022: Ret til retfærdighed

RIFT arbejder for at loven skal overholdes og at der skal være reelle klagemuligheder og konsekvenser for kommunerne, hvis det ikke sker.
På Alternativets høring på Christiansborg 16. september 2022: Ret til retfærdighed deltog Susanne Munck formand for RIFT med indlæg om mangel på retssikkerhed på børne-ungeområdet.
RIFT tror, at en Forvaltningsdomstol, som Alternativet har stillet forslag om, kan være en løsning på manglende klageinstans og konsekvenser, men vi mener ikke, at det vil løse problemerne, hvis ikke kompetencerne øges hos de, der sidder med sagerne.


Se mere i Artikel i Arbejderen

Astrid Krag var i samråd på baggrund af Rigsrevisionens Kritik af sagsbehandlingen på Handicapområdet den 5. maj 2022.

Vi advarede fra  talerstolen mod, at Rigsrevisionens kritik risikerer ikke at føre til ændringer, som det er er tilfældet på anbringelsesområdet, hvor Rigsrevisionens og Statsrevisorernes skarpe kritik i 2015-2016 endnu ikke er håndteret - og ikke håndteres i forbindelse med den kommende Barnets Lov.

RIFT deltog i demonstrationen VELFÆRDSREVOLUTIONEN

Forældrehandleplaner
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Signe Færch taler til et glad panel

Sigge Winther Nielsen

RIFT afholdt 2. november 2021 temadagen "Børnene Først - eksempel på pseudo-politik?" med fokus på forældrehandleplaner/ indsatser for forældre til anbragte børn og unge.


Oplægsholdere 

Forfatter, vicedirektør i DJØF, Sigge Winther Nielsen, Gitte Haslebo, cand.psych, organisationskonsulent fra Aktionsgruppen for Børns Velfærd, Cand. jur. Bente Adolphsen, Gro Munk Nielsen, Jette Christiansen og Nelle Seiersen fra Ankestyrelsen, Gøye Thorn Svendsen og Mette Agerskov Smith fra Socialstyrelsen, Susanne Munck for RIFT - afsluttende paneldebat mellem Karina Adsbøl, DF; Trine Torp, SF; Tine Vesterby Sørensen, Centerchef, medlem af Børne- og Kulturchefforeningen; Signe Færch, fungerende næstformand Dansk Socialrådgiverforening samt oplægsholderne Bente Adolphsen, Gitte Haslebo og Susanne Munck om: Hvad der skal til, for at intentionen i aftalen ”Børnenes Først” om øget indsats også for forældrene kan sikres?Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program - Børnene først - eksempel på pseudo-politik


Tendensen til nedprioritering af sikring af implementering af
nye love og reformer: Sigge Winther Nielsen, Forfatter, vicedirektør i DJØF


Tilblivelsesproces og status for aftalen ”Børnene Først”: Gitte Haslebo, cand.psych, organisationskonsulent


Vurdering af ”Børnene Først”: Bente Adolphsen


Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt: Gøye Thorn Svendsen
og Mette Agerskov Smith fra Socialstyrelsen


Erfaringer med forældrehandleplaner: Susanne Munck fra RIFTAFTALEN "Børnene Først" maj 2021

Pressemeddelelse den 11. maj, 2021 Kejserens Nye klæder 

"Børnene Først" - se nedenfor.

Vi har ikke udarbejdet en egentlig analyse af den senere politiske aftale, men har sat fokus på FORÆLDREHANDLEPLANER, som er en del af aftalens (begrænsede) angivelse af forbedringer også for forældrene.

På temadagen den 2. november 2021 "Børnene Først: Eksempel på pseudopolitik?" og i case-samlingen: "Forældrehandleplaner: Cases om støtte til forældre til anbragte børn og unge" med supplement, som kan downloades her fra siden, sætter vi - med forældrehandleplaner som eksempel - fokus på problemerne med implementering af intentioner og lovgivning. 


Udspillet "Børnene Først" januar 2021

Trods udspillets gode takter med øgede rettigheder for børnene, fokus på at anbringelserne skal være bedre og sikring af  bedre rammer for overgang til voksenlivet, er vi i RIFT yderst bekymrede over både 
Det manglende fokus på implementeringen. Intentioner og overskrifter er nærmest enslydende med Barnets Reform (2011)/ den nuværende

lovgivning, som rapport på rapport har påvist ikke bliver overholdt  - til skade for både børn, unge og familier. Vi finder ingen garantier for, at dette vil blive bedre. 


Vi sendte i februar 2021  et brev rundt med medfølgende overordnet overblik over RIFTs holdninger  samt udarbejdede en grundig baggrundsanalyse, hvor vi gennemgår udspillet punkt for punkt med hhv. vurderinger og med henvisninger til konkrete eksempler.

10. juli 2020, RIFT-medlemmer har udgivet Doku-roman


Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn.

Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

RIFT håber, at bogen vil blive læst bredt og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkkerhed på børne- ungeområdet:

At den i “Børnenes Statsministers” nytårstale bebudede “Barnets Lov” har fokus også på retssikkerhed og sikring af faglighed.

Se Pressemeddelelse.

Samarbejdet om det anbragte barn


Cases med fokus på kommunernes ansvar for at skabe rammer for samarbejdet mellem forældre/ familie og anbringelsessted.

 

Tema-arrangement i Valby Kulturhus blev afholdt onsdag den 20.11. 2019, hvor

130 deltog i arrangementet om "Samarbejdet om det anbragte barn".


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, Mette Larsen, Antropolog, leder af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge; Thomas Vorre-Grøntved, Formand, Plejefamiliernes Landsforening (PLF); Michael Graatang, Direktør, Landsforeningen af Opholdssteder (LOS), Repræsentant fra De Anbragtes Vilkår og Susanne Munck, Formand, RIFT.Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program -  om det vigtige samarbejde om det anbragte barn

Loven - Samarbejdet om det anbragte barn

Samarbejdet om det anbragte barn - hvad siger loven? ved Cand.jur. Bente Adolphsen

En stemme i klemme ved FOLIKO


Det gode match ved Mette Larsen, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge


Forældre til anbragte ved Anne-Dorthe Hestbæk, VIVE


Samarbejdet om det anbragte barn ved Anette Faye Jacobsen, Institut for Menneskerettigheder

Børne- ungesager i etniske minoritetsfamilier

Tema-arrangement om udfordringer, ligebehandling og retssikkerhed blev afholdt i Valby Kulturhus, mandag den 13.11. 2017.

 

Formålet med fyraftensmødet var at sætte fokus på udfordringerne og på nødvendigheden af ligebehandling i sagsbehandling og familiearbejde omhandlende børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Marianne Skytte, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, præsentations-slides


Memox præsentations-slides


Tine Birkelund Thomsen, Institut for Menneskerettigheder, præsentations-slides

At blive undersøgt 
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Paneldebat. Karina Adsbøl taler

Den børnefaglige undersøgelse (§50)/forældrekompetenceundersøgelserne


Hvordan sikres kvalitet og retssikkerhed i undersøgelser på børne-ungeområdet?


Tema-arrangement i Valby Kulturhus afholdt onsdag den 28.11. 2018 om den børnefaglige undersøgelse (§50) og forældrekompetenceundersøgelse

Foreningen RIFT giver caseeksempler på undersøgelsesforløb, hvor manglende kvalitet og retssikkerhed har haft store konsekvenser for sagernes videre forløb.

Tænketanken Justitia har i aktuel rapport om tvangsanbringelser givet anbefalinger om bl.a. bedring af retssikkerhed, når der udføres forældrekompetenceundersøgelser. I Norge har man en "Barnnsakkyndig Kommisjon", som skal sikre kvaliteten af undersøgelserne. Begge disse løsningsforslag vil blev præsenteret suppleret af oplæg med fokus på den indholdsmæssige side af undersøgelserne.


Oplægsholdere: Cand.jur. Bente Adoplphsen, psykolog og tidligere børneombudsmand/Norge: Reidar Hjermann, Cand.jur Sofie Kryger/Justitia, Paneldeltagere: Medlemmer af Social, Indenrigs- og Børneudvalget: Trine Torp, socialordfører/SF, Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører/DF m.fl.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand.jur., Bente Adolphens specialistuddannelse

Cand.jur., Bente Adolphens præsentations-slides


Psykolog, Reidar Hjermanns præsentations-slides


Justitia, Sofie Krygers præsentations-slides


Formand for RIFT, Susanne Muncks præsentations-slides

 

Sat ud på et sidespor
(Åbnes som pdf i nyt vindue)

Børnesager - hvor er retsstaten?

10.1. 2016 afholdt RIFT i samarbejde med Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed konference om den manglende retssikkerhed i anbringelsessager. Konferencen tog bl.a. udgangspunkt Statsrevisorernes kritik i sommeren 2016.


200 deltog i konferencen, hvor alle oplægsholdere og paneldetagere var enige i, at der er brug for nødvendige forandringer på området og hvor der i den afsluttende debat kom flere bud på, hvor der skal sættes ind.


Tak til alle oplægsholdere og deltagere for en konstruktiv, engageret belysning og debat.


Program - Oplæg - Powerpoints


Invitation og program


Cand. Jur., Bente Adolphen Børnesager med udgangspunkt i Rigsrevisionens rapport


Thorbjørn Thomsen Erfaringer fra praktis


Erik Kaastrup-Hansen Anbringelsessager set fra kommunernes perspektiv


Elisabeth Eneroth Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimit och tillit vid beslut om ungas vård


Statsrevisorernes kritik


Rigsrevisionens beretning


Efterfølgende proces

Tema-arrangement om samvær 

30.9. 2015 afholdt RIFT dette arrangement i Høje Taastrup.


Program - Oplæg - Powerpoints


Velkommen


Case-eksempler på problematikken


Cand. Jur., Bente Adolphen Oplæg


Cand. Psyk., Iver Hecht Oplæg


Skæve nuancer's artikel om samværsarrangemenet


Skæve nuancer #13


© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel

READ MORE