Hjem

Seneste RIFT-nyt

Lovforslaget Barnets Lov er Kejserens nye klæder, version 2

RIFT har modtaget lovforslaget til Barnets Lov til høring.

Høringsfristen var 24. juni 2022 og lovforslaget skal fremlægges oktober eller november 2022. Loven træde i kraft 1. april i 2023.


RIFT har netop indsendt høringssvar til udkastet Barnets Lov. 


Partshøring del 1 og Partshøring del 2

Barnets Lov er Kejserens nye klæder, version 2


Som det fremgår af høringssvaret og nedenstående kommentarer er der - trods fagfolks og organisationers indvendinger og påpegninger om vigtigt fokus på retssikkerhed, kvalitet og implementering desværre ikke grund til at tro, at loven vil ændre på de grundlæggende problemer på børne-ungeområdet.

Som vi i RIFT på  vores konference i november 2021: "Børnene først - eksempel på Pseudopolitik?" satte fokus på, så ligner loven Kejserens nye klæder.

Loven søger at løse "vilde problemer" med lovændringer i stedet for med reformer at sikre kvalitet og  implementering samt rette op på den retssikkerhed, som der gang på gang er påvist  alvorlige problemer med.

Et illustrativt eksempel fra RIFT' s erfaringsområde er, at lovudkastets kapitel (7) om hjælp til forældre, udelukkende  er ændret fra forrige lov ved at "tydeliggøre" forpligtelser om tildeling af støtteperson, forældrehandleplan mm. ved at give emnerne hver sin paragraf! 


Dette trods den i årevis påviste manglende overholdelse af disse bestemmelser samt aftalepartiernes pointering af, at loven skulle have mere fokus på også hjælp til forældre.

Vi tror og håber ikke, at aftalepartierne kan godkende en lov, som på mange områder ikke lever op til løfter og intentioner og som  ikke rydder op ift. manglende kvalitet og retssikkerhed.

Vi håber, at Aftalepartierne vil have øje for de store retssikkerhedsmæssige problemer, der vil fortsætte, hvis ikke der rettes op på dette område. F.eks. med en forvaltningsdomstol.

Vi håber, at Aftalepartierne vil være opmærksomme  på grundlæggende behov for kvalitetsforbedringer med bl.a. bedre uddannelse til socialrådgiverne, der skal udføre dette vigtige arbejde. Samt sørge for sikring af kvalitet af f.eks. Forældrekompetenceundersøgelser mm.

Med lovens øgede fokus på tvangsadoptioner risikerer konsekvenser af manglende retssikkerhed at blive endnu mere alvorlige.


RIFT er del af  flere faglige netværk, og herfra kender vi til mange af de øvrige indsendte høringssvar.

Ovenfornævnte bekymringer går igen i mange af de høringssvar, vi har læst.

Andre organisationer tager sig kvalificeret af at have fokus på hhv. børnerettighederne, adoptionsbestemmelserne mm - så vi har i RIFT koncentreret os om det forældre/ familie-perspektiv, som vores erfaringer dækker.

Vores supplerende høringssvar del 2, som vi har fra vores faglige netværk, sætter bl.a.  fokus på, hvordan loven desværre ikke forventes at være tilstrækkelig anvendelig for socialrådgiverne - og ligger dermed i tråd med vores helt overordnede bekymring for fortsat manglende implementering af lov og rettigheder.

Vi gentager: Det er en ommer.

RIFT deltog i demonstrationen VELFÆRDSREVOLUTIONEN

Astrid Krag var i samråd på baggrund af Rigsrevisionens Kritik af sagsbehandlingen på Handicapområdet den 5. maj 2022.

Vi advarede fra  talerstolen mod, at Rigsrevisionens kritik risikerer ikke at føre til ændringer, som det er er tilfældet på anbringelsesområdet, hvor Rigsrevisionens og Statsrevisorernes skarpe kritik i 2015-2016 endnu ikke er håndteret - og ikke håndteres i forbindelse med den kommende Barnets Lov.

RIFT har et godt samarbejde med FBU Forældrelandsforeningen og har bidraget til at få et kor for forældre til anbragte børn eller forældre med kontakt til kommunen op at stå.


SÆSONEN ER SLUT
Vi starter igen den 24.august samme tid samme sted 


Se her om koret, der synger og hygger hver onsdag
mellem 17 og 18.30 i Vanløse.


Hvis du er i målgruppen eller kender nogen, der er, er du velkommen/ må du meget gerne sprede denne info.

Menneskerettighedsprisen


Det har betydet meget for RIFT og forældre til anbragte børn, at vi modtog Menneskerettighedsprisen 2020
sammen med DAV.


Her fortæller RIFT om, hvad det har betydet at modtage prisen

Menneskerettighedsprisen 2020


Overrækkelsen af Menneskerettighedsprisen den 13. oktober 2021 (forsinket pga. corona)


https://menneskeret.dk/nyheder/frivillig-indsats-anbragte-boern-foraeldre-haedres-menneskerettighedspris

Doku-romanen:
“Det bedste for Alba: En fortælling om en børnesag”

RIFT-medlem Rikke Skovgaard-Bech og formand for RIFT Susanne Munck har sammen skrevet doku-roman.


Fortællingen bygger på forfatternes erfaring fra mange års arbejde som §- 54 støttepersoner til forældre til anbragte børn. Trods fiktiv fortælling er der tale om en realistisk gengivelse af et børnesagsforløb, som er fuld af fejl og mangel på tilstrækkelig faglighed og retssikkerhed.

Cand. jur. Bente Adolphsen: “Jeg har ingen problemer med at genkende den virkelighed, som bogen beskriver.”

Det bedste for Alba

RIFT håber, at bogen vil blive læst og dermed bidrage til den vigtige debat om sikring af faglighed og retssikkerhed på børne- ungeområdet. Ikke mindst i en tid med forhandlinger om  Barnets Lov på baggrund af udspillet "Børnene Først", som ikke retter op på manglerne.

RIFT frygter at loven vil forringe retssikkerhed og faglighed på vigtige felter. 

Se Pressemeddelelse.


Anmeldelse i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Boganmeldelser/2020/Sagligt-indspark-i-debatten/


Den kan købes på nettet

Bogen kan købes – også som e-bog, der hvor du normalt køber bøger. Find på google. Og den findes nu på mange biblioteker. Spørg gerne efter den på dit bibliotek.

Medlemmer og samarbejdsparter


RIFT er en forening uden mange medlemmer, så vi kan holde fokus på at være handlekraftige i forhold til vores formål, mission og vision.

Vi optager kun få nye medlemmer, som udvælges i forhold til at dække de forskellige perspektiver på vores emnefelt. Medlemmer i RIFT kan foreslå nye medlemmer. Bestyrelsen beslutter, hvem der kan optages.

Interesserede i at modtage informationer om RIFT, når der er nye arrangementer og lignende kan tilmelde sig vores mailingliste.


RIFT har mange samarbejdspartnere, som hjælper os med at få alle perspektiver med:

Vi samarbejder med alle relevante enkeltpersoner og organisationer om de enkelte undertemaer og deltager kontinuerligt i bl.a. ressourcegruppe med repræsentanter fra Institut for Menneskerettigheder, Børns Vilkår, Metropol, Ålborg Universitet, Tænketanken Justitia og Retspolitisk Forening.

Velkommen til foreningen RIFT


Læs om:
RIFT´s Visio
n, Mission og Værdier

Støt RIFT

Man kan støtte RIFTs frivillige og ulønnede arbejde ved at indsætte et beløb på Mobile Pay: 40 75 07 58 eller på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1280769


RIFTs CVR nr.: 36302828

Tilmelding til mailingliste


Jeg ønsker at være på RIFTs mailingliste til brug af udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer og aktiviteter. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan blive slettet fra listen ved at henvende mig til RIFT.

 
 
 
 
 

Afmelding


Send en mail til info@rift.center

Samtykke til optagelse på RIFTs mailingliste udelukkende til brug for udsendelse af information om/og invitationer til RIFTs arrangementer. RIFT overholder persondataforordningen.

Klik her for at se fortegnelsen over behandlingsaktivitet ifølge persondataforordningen

RIFT kan ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager


Efter RIFTs medvirken i DR- dokumentarer: “Når kommunen tager dit barn” har vi fået rigtigt mange henvendelser. Vi kan desværre ikke gå ind og hjælpe i enkeltsager.

Vores formål er at bringe viden om problemer og udfordringer ud i den offentlige debat /og bidrage til generelle løsninger, og alle vore frivillige kræfter går til det.

Vi samler gerne cases og erfaringer ind, men vi kan ikke gå hjælpende ind i sager.


Som vi har gjort i svar til de, der allerede  har henvendt sig henviser vi til nytten af at få en paragraf 54- støtteperson, som er en rettighed for forældre til anbragte børn.

Casesamlinger


Vi har lavet 5 cassamlinger der kan downloades som pdf.

Læs mere på Tema-arrangementer

© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel