Om RIFT

Bestyrelse


Formand: Susanne Munck

Sekretær: Camilla-Kenya Julendal

Kasserer: Heidi Olsen

Menigt medlem: Gitte Nielsen & Pia D. Christiansen

Suppleant: Henrik Danvad

Revisor: Erling Frederiksen

 

RIFT´s fortegnelse over behandling af personoplysninger

 

Referat af generalforsamling 2018

Vedtægter for foreningen RIFT, Retssikkerhed i Familiers Trivsel


CVR-nr.: 36302828


Hvert år holder RIFT sommermøde i Skåne for medlemmer og inviteret netværk.

Navn og hjemsted § 1

Foreningens navn er RIFT, Retssikkerhed i Familiers Trivsel og har hjemsted c/o Xenia Zingenberg, Hirsevej 26, 4040 Jyllinge.


Formål § 2


At udvide samfundsdebattens fokus på barnets tarv til også at omfatte forældres retssikkerhed. Vi vil informere og skabe debat om de problemer der opstår for børn og forældre, når myndighederne svigter deres ansvar og og de regler og intentioner som lovgivningen anviser. Vi ønsker samtidigt at anvise ny veje og give eksempler på en bedre praksis fra myndighedernes side.


Medlemmer § 3


Som medlemmer af foreningen kan optages personer, som af bestyrelsen vurderes at ville arbejde for og støtte foreningens formål.


Foreningens organer § 4


Foreningen fungerer gennem en bestyrelse og en generalforsamling. Bestyrelsen kan vælge at udpege eller ansætte administrative personer og arbejdsgrupper.


Generalforsamling § 5


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor alle medlemmer har én stemme forudsat, at de ikke er i kontingentrestance. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes optaget til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 14 dage inden generalforsamlingen.


Forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger inden generalforsamlingen.


 Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent og referent

2.Beretning fra bestyrelsen

3.Aflæggelse og godkendelse af regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Valg af bestyrelse for 2 år.  To personer i lige år og tre personer i ulige år.

6.Valg af bestyrelsessuppleant.

7.Valg af bilagskontrollant – som ikke behøver være medlem af foreningen.

8.Valg af bilagskontrollant-suppleant – som ikke behøver være medlem af foreningen.

9.Indkomne forslag

10.Eventuelt


Når der i lovene ikke er bestemt andet, træffes alle beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt/fuldmægtig. Der kan opstilles til valgte poster via fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling § 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne eller 2/3 af bestyrelsen forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at ovennævnte betingelser er opfyldt.


Regnskab og revision § 7


Foreningsåret og regnskabsåret går fra 1. juli til 30 juni. Bilagskontrollant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bilagskontrollanten afgiver i forbindelse med gennemgangen af foreningens bilag en skriftlig erklæring om, hvorvidt foreningens bestyrelse har iagttaget vedtægternes bestemmelser samt anvendt foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. 


Mellemfinansiering § 8


Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at søge mellemfinansiering / optage lån i et pengeinstitut i forbindelse med foreningens aktiviteter. Tilsagn om tilskud, bidrag m.v. til inddækning af gælden skal foreligge skriftligt inden lånet optages og derefter fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse af et flertal på denne.


Bestyrelsen § 9


Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af 5 personer, der vælges for to år ad gangen. Henholdsvis to (lige år) og tre medlemmer  (ulige år) af bestyrelsen er på valg hvert år. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Genvalg kan finde sted. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis virke skader foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sine dagsordener. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, herunder fordeling af foreningens midler til de i formålsparagraffen anførte aktiviteter. Ved permanent forfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling.


Tegningsret § 10


Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Formanden kan overføre fra netbank med kassererens godkendelse.


Formand og kasserer kan på egen hånd hæve/ betale beløb op til 2000 kr, mens beløb over denne grænse skal godkendes af hhv formanden / kassereren.


(Det gælder ikke eventuelle fondsmidler hvor foreningen kun er medansøgere og hvor andre er økonomisk ansvarlige).


Opløsning af foreningen kræver 75 % flertal.  Hvis foreningen skulle have opnået en formue går denne til den til forening eller lign. der besluttes på den årlige generalforsamling


Eksklusion § 11


Eksklusion kan blive nødvendigt, hvis medlemmer af foreningen ikke overholder bestemmelsen om, at bestyrelsen skal godkende udadvendte arrangementer og udadvendte udmeldinger i foreningens navn eller hvis et medlem med sin opførsel generer øvrige medlemmer i foreningen.

Der skal i første omgang forsøges med drøftelse, dialog og evt. advarsler at undgå eksklusion. Det er bestyrelsen, der tager beslutning om eksklusion


Ændring af vedtægter og opløsning af foreningen § 12


Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages med 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende på generalforsamlingen, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede. Hvis en beslutning som ovennævnte er truffet, men uden at mindst halvdelen af medlemmerne har været til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Denne generalforsamling afholdes senest en måned efter den første og indkaldes i overensstemmelse med § 5. Ved beslutning om foreningens opløsning skal der samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue. En eventuel formue skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.


Ovennævnte vedtægter er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 29. november 2016 i Roskilde.


Således vedtaget tirsdag den 29. november 2016, Roskilde© Foreningen Retssikkerhed I Familiens Trivsel